20+ đề tài kế toán cho sinh viên kế toán thực tập tại công ty xây dựng

Nhận Viết Bài xin chia sẻ cho các bạn sinh viên ngành kế toán đang thực tập tại Công ty xây dựng 20+ đề tài kế toán. Hy vọng các bạn sẽ có thêm lựa chọn cho mình trong quá trình viết báo cáo thực tập.

Ngày đăng: 23-06-2023

222 lượt xem

20+ đề tài kế toán cho sinh viên kế toán thực tập tại công ty xây dựng

- Kế toán nghiệp vụ vốn bằng tiền và các khoản phải thanh  toán tại công ty.
- Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần Xây dựng ABC.
- Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH xây dựng.
- Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần Xây dựng ABC.
- Kế toán nguyên liệu vật liệu và công cụ dụng cụ tại Công ty TNHH  Xây dựng.
- Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng tại công ty Xây dựng ABC
- Hoàn thiện kế toán thuế tại công ty Xây Dựng ABC
- Hoàn thiện công tác kế toán chi phí và tính giá thành dịch vụ vận tải tại công ty Xây dựng.
- Hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán tại Công ty Xây dựng ACB
- Kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh tại công ty ABC
- Hoàn thiện công tác kế toán hàng hóa tại Công ty TNHH Xây dựng ABC.
- Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ xuất khẩu hàng hóa tại công Xây dựng ABC.
- Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty xây dựng ABC
- Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần.
- Hoàn thiện kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Xây dựng ABC.

Mẫu đề cương chi tiết ngành kế toán tại Công ty Xây dựng

Đề cương Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại Công Ty

Phần 1: Tổng quan về công ty
1.1. Quá trình hình thành và quá trình phát triển của công ty
1.1.1Thông tin chung về công ty
1.1.2.Lĩnh vực kinh doanh và quy trình công nghệ của công ty
1.2. Đặc điểm tổ chức quản lý và tổ chức kinh doanh của công ty
1.2.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lí
1.2.2. Đặc điểm tổ chức kinh doanh
1.3. Kết quả kinh doanh của công ty giai đoạn 2017 đến 2020
1.4.Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty
1.4.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán
1.4.2. Chức năng, nhiệm vụ của các phần hành kế toán
1.4.3. Chế độ kế toán áp dụng tại công ty
1.4.4. Tình hình sử dụng máy vi tính tại công ty
Phần 2: Thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty
2.1 Thực trạng kế toán kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty
2.1.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
2.1.1.1. Chứng từ sử dụng
2.1.1.2  Tài khoản sử dụng
2.1.1.3  Quy trình hạch toán
2.1.1.4.Minh họa các nghiệp vụ kinh tế phát sinh:
2.1.2. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính
2.1.2.1. Chứng từ sử dụng
2.1.2.2  Tài khoản sử dụng
2.1.2.3  Quy trình hạch toán
2.1.3. Kế toán giá vốn hàng bán
2.1.3.1. Chứng từ sử dụng
2.1.3.2  Tài khoản sử dụng
2.1.3.3  Quy trình hạch toán
2.1.4. Kế toán chi phí bán hàng
2.1.4.1. Chứng từ sử dụng
2.1.4.2  Tài khoản sử dụng
2.1.4.3  Quy trình hạch toán
2.1.5. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
2.1.5.1. Chứng từ sử dụng
2.1.5.2  Tài khoản sử dụng
2.1.5.3  Quy trình hạch toán
2.1.6. Kế toán chi phí thuế TNDN
2.1.6.1. Chứng từ sử dụng
2.1.6.2  Tài khoản sử dụng
2.1.6.3  Quy trình hạch toán
2.1.7. Kế toán xác định kết quả kinh doanh
2.1.7.1. Chứng từ sử dụng
2.1.7.2  Tài khoản sử dụng
2.1.7.3  Quy trình hạch toán
2.3. Đánh giá chung về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty
2.3.1. Ưu điểm
2.3.2. Tồn tại và nguyên nhân
Phần 3: Các giải pháp hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty
3.1 Một số kiến nghị đối với tổ chức công tác kế toán tại công ty:
3.2 Một số kiến nghị đối với tổ chức kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh doanh tại công ty:
3.3 Một số kiến nghị nhằm nâng cao kết quả hoạt động kinh doanh của công ty
KẾT LUẬN
Đề cương Tổ Chức Công Tác Kế Toán Nguyên Vật Liệu và Dụng Cụ Tại Công Ty Xây Dựng
Chương I: Lý luận chung về công tác kế toán nguyên liệu vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất
1.1. Khái niệm, đặc điểm nguyên liệu vật liệu và công cụ dụng cụ 
1.1.1. Khái niệm nguyên liệu vật liệu và công cụ dụng cụ 
1.1.2 Đặc điểm nguyên liệu vật liệu và công cụ dụng cụ
1.1.3 Vai trò của nguyên liệu vật liệu và công cụ dụng cụ 
1.2: Phân loại và đánh giá nguyên liệu vật liệu và công cụ dụng cụ 
1.2.1 Phân loai nguyên liệu vật liệu và công cụ dụng cụ 
1.2.2 Sổ danh điểm nguyên liệu vật liệu và công cụ dụng cụ
1.2.3 Đánh giá nguyên liệu vật liệu và công cụ dụng cụ
1.3: Nhiệm vụ của kế toán nguyên liệu vật liệu và công cụ dụng cụ 
1.4: Thủ tục quản lý nhập – xuất kho nguyên liệu vật liệu và công cụ dụng cụ và các chứng từ kế toán liên quan 
1.4.1 Thủ tục quản lý nhập – xuất kho nguyên liệu vật liệu và công cụ dụng cụ và các chứng từ kế toán liên quan 
1.4.2 Thủ tục xuất kho nguyên liệu vật liệu và công cụ dụng cụ 
1.4.3 Các chứng từ kế toán liên quan 
1.5: Phương pháp kế toán chi tiết nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ
1.5.1 Phương pháp thẻ song song 
1.5.2. Phương pháp đối chiếu luân chuyển 
1.5.3. Phương pháp sổ số dư 
1.6: Yêu cầu quản lý nguyên liệu vật liệu, công cụ dụng cụ 
1.7: Kế toán tổng hợp nguyên liệu vật liệu, công cụ dụng cụ 
1.7.1 Các tài khoản chủ yếu sử dụng
1.7.2 Phương pháp kế toán tổng hợp các trường hợp tăng nguyên liệu vật liệu, công cụ dụng cụ 
1.7.3 Phương pháp kế toán giảm nguyên liệu vật liệu 
1.7.4 Kế toán và các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu liên quan đến nguyên liệu vật liệu, công cụ dụng cụ 
Chương II: Tình hình thực tế tổ chức công tác kế toán nguyên liệu vật liệu và công cụ dụng cụ tại Cty
2.1: Đặc điểm chung của công ty 
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty 
2.1.2 Quy trình sản xuất công nghệ 
2.1.3 Công tác tổ chức quản lý, tổ chức sản xuất và bộ máy kế toán tại công ty 
2.1.4 Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán của công ty 
2.2: Thực tế công tác kế toán nguyên liệu vật liệu và công cụ dụng cụ ở công ty Cty 
2.2.1 Thực tế công tác phân loại nguyên liệu vật liệu tại công ty
2.2.2 Thủ tục nhập xuất nguyên liệu vật liệu, công cụ dụng cụ 
2.2.3 Phương pháp kế toán chi tiết nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty
2.3: Kế toán tổng hợp nhập kho, xuất kho nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ 
2.3.1 Tài khoản kế toán sử dụng trong công ty 
2.3.2 Kế toán tổng hợp nhập kho vật liệu, công cụ dụng cụ 
Chương III: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ ở Công ty
3.1: Nhận xét và đánh giá chung về công ty kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty
3.1.1 Ưu điểm 
3.1.2 Nhược điểm 
3.2: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty
KẾT LUẬN 
Đề cương Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại Công Ty
LỜI MỞ ĐẦU
Chương 1: Cơ sở lý luận về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
1.1.Khái niệm, vai trò, ý nghĩa và các nhân tố ảnh hưởng tới tiền lương
1.1.1.Khái niệm tiền lương
1.1.2. Nhiệm vụ, vai trò của tiền lương
1.1.3.Các nhân tố ảnh hưởng tới tiền lương
1.2.Phân loại
1.2.1.Phân loại lao động trong doanh nghiệp
1.2.2 Các hình thức tiền lương
1.3.Kế toán tiền lương
1.3.1 Nhiệm vụ của kế toán tiền lương
1.3.2 Chứng từ sử dụng
1.3.3 Tài khoản sử dụng
1.3.4 Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh
1.3.5.Sơ đồ hạch toán
1.4.Kế toán các khoản trích theo lương
1.4.1  Quỹ tiền lương, quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn
1.4.2.Kết cấu tài khoản 3382, 3383, 3384, 3386
1.4.3 Tài khoản sử dụng
1.4.4  Phương pháp hạch toán
1.4.5  Sơ đồ hạch toán
Chương 2: Tổng quan về công ty
2.1 Lịch sử hình thành và phát triển
2.2 Thông tin công ty
2.3 Ngành nghề kinh doanh
2.4 Sơ đồ tổ chức
2.5 Chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban
2.6. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán ở Công ty
2.7. Chính sách kế toán áp dụng tại công ty
Chương 3: Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty
3.1. Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty
3.1.1 Lao động, tiền lương
3.1.2 Các khoản trích theo lương
3.1.3  Kế toán tiền lương
3.1.4 Kế toán các khoản trích theo lương tại Công ty
3.2. Nhận xét
3.2.1 Những thành tựu đạt được
3.2.2 Những hạn chế và khó khăn của công ty
3.3. Kiến nghị
3.3.1 Về lao động
3.3.2 Phương thức trả lương
3.3.3 Hình thức trả lương
3.3.4 Điều kiện và môi trường làm việc
3.3.5 Về đãi ngộ thông qua công việc
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Trên đây là 20+ đề tài kế toán cho sinh viên kế toán thực tập tại công ty xây dựng và đề cương mẫu, bạn cần tên đề tài, bài mẫu thì vui lòng inbox Zalo của nhóm Nhận Viết Bài nhé. Nhóm mình sẻ gửi toàn bộ báo cáo bằng file word sang cho bạn trong vòng 5 phút ha.
Trong quá trình viết báo cáo thực tập nếu các bạn có bất kì vấn đề gì khó khăn hoặc cần làm viết báo cáo thực tập kế toán trọn gói (bao gồm mộc) thì các bạn vui lòng inbox Zalo của mình để được hỗ trợ kịp thời nha.
Chúc các bạn hoàn thành báo cáo thật tốt nhé.

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha

FANPAGE

BLOG