Mẫu Đề Cương Chi Tiết Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Hàng Tồn Kho

Nhận Viết Bài chia sẻ cho các bạn sinh viên ngành kế toán mẫu đề cương chi tiết báo cáo thực tập kế toán hàng tồn kho. Hy vọng bài chia sẻ này giúp cho các bạn đang tìm kiếm tài liệu về kế toán hàng tồn kho có thêm tài liệu tham khảo để viết báo cáo.

Ngày đăng: 30-06-2022

788 lượt xem

Mẫu đề cương chi tiết náo cáo thực tập kế toán hàng tồn kho

Đề tài: Chi tiết kế toán quản trị hàng tồn kho tại Công ty TNHH Bia Huế

PHẦN 1 – ĐẶT VẤN ĐỀ
Lý do chọn đề tài
Mục tiêu nghiên cứu
Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Phạm vi nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu
Cấu trúc của đề tài nghiên cứu
PHẦN 2 – NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
CHƯƠNG 1-CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ  KẾ TOÁN QUẢN TRỊ HÀNG TỒN KHO
1.1. Các khái niệm
1.1.1. Khái quát về kế toán quản trị
1.1.1.1. Khái niệm
1.1.1.2. Chức năng
1.1.1.3.  Mục tiêu
1.1.2. Khái quát về hàng tồn kho
1.1.2.1. Khái niệm
1.1.2.2. Đặc điểm của hàng tồn kho
1.2. Kế toán quản trị hàng tồn kho
1.2.1. Nhu cầu cung cấp thông tin cho công tác kế toán quản trị hàng tồn kho
1.2.1.1. Lập danh điểm vật tư, hàng hóa  6
1.2.1.2. Phương pháp hạch toán hàng tồn kho
1.2.1.3. Phương pháp tính giá hàng tồn kho
1.2.1.4. Công tác quản lý hàng tồn kho
1.2.2. Chi phí liên quan đến hàng tồn kho
1.2.2.1. Chi phí tồn trữ (Ctt)
1.2.2.2.  Chi phí đặt hàng (Cđh)
1.2.2.3. Chi phí thiếu hụt
1.2.2.4. Chi phí mua hàng (Cmh)
1.2.3. Dự toán hàng tồn kho
1.2.4. Các báo cáo quản trị hàng tồn kho
1.2.4.1. Các báo cáo phục vụ cho quá trình kiểm soát
1.2.4.2. Các báo cáo phục vụ cho việc đánh giá
1.2.4.3. Các báo cáo phục vụ cho việc ra các quyết định
1.2.5. Tính mới của đề tài
CHƯƠNG 2-THỰC TRẠNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ HÀNG TỒN KHO TẠI CÔNG TY TNHH BIA HUẾ
2.1. Giới thiệu khái quát về công ty TNHH Bia Huế
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.1.1. Lịch sử hình thành
2.1.1.2. Quá trình phát triển
2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ
2.1.3. Tổ chức bộ máy quản lý
2.1.4. Một số các chỉ tiêu về nguồn lực của công ty
2.1.4.1.Tình hình sử dụng lao động
2.1.4.2. Tình hình tài sản, nguồn vốn
2.1.4.3. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
2.1.5. Tổ chức công tác kế toán
2.1.5.1. Tổ chức bộ máy kế toán
2.1.5.2. Chế độ kế toán và hình thức kế toán
2.1.5.3. Các chính sách kế toán áp dụng   35
2.2. Thực trạng công tác kế toán quản trị hàng tồn kho tại công ty TNHH Bia Huế
2.2.1. Nhu cầu cung cấp thông tin cho công tác quản trị hàng tồn kho
2.2.1.1. Đặc điểm, phân loại và lập danh điểm hàng tồn kho của công ty
2.2.1.2 Phương pháp tính giá hàng tồn kho
2.2.1.3. Công tác quản lý hàng tồn kho
2.2.2. Công tác tổ chức lập dự toán liên quan đến việc hoạch định hàng tồn kho
2.2.2.1 Các phòng ban chức năng được huy động lập dự toán
2.2.2.2. Xây dựng định mức các chi phí sản xuất
2.2.2.3. Lập dự toán liên quan đến hàng tồn kho
2.2.3. Công tác đánh giá tình hình thực hiện dự toán
2.2.3.1. Đánh giá tình hình thực hiện
2.2.3.2.Các báo cáo kế toán liên quan đến hàng tồn kho
CHƯƠNG 3- GIẢI PHÁP HOÀN
3.1. Nhận xét chung về công tác kế toán tại công ty
3.2. Nhận xét về công tác kế toán quản trị hàng tồn kho
3.2.1 Ưu điểm
3.2.2. Nhược điểm
3.3. Một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán quản trị hàng tồn kho tại công ty
3.3.2. Về công tác quản lý hàng tồn kho
3.3.2.1. Mua hàng và nhập kho
3.3.2.2. Xuất kho
3.3.2.3. Kiểm kê và bảo quản
3.3.3. Về công tác lập báo cáo liên quan đến hàng tồn kho
3.3.3.1. Các báo cáo phục vụ cho việc kiểm soát
3.3.3.2. Các báo cáo phục vụ cho việc đánh giá
3.3.4. Về công tác lập dự toán
3.3.4.1.  Lập dự toán
3.3.4.2. Đánh giá tình hình thực hiện dự toán
3.3.5. Dự kiến chi phí lưu kho
PHẦN 3- KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Kết luận:
Kiến nghị
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
 

Mẫu đề cương chi tiết đề tài: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO TẠI CÔNG TY TNHH LONG HẰNG

LỜI CẢM ƠN
MỤC LỤC
DANH MỤC BẢNG BIỂU
DANH MỤC SƠ ĐỒ
DANH MỤC CÁC KÍ TỰ VIẾT TẮT    v
PHẦN I: MỞ ĐẦU
1.Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
2.1. Mục tiêu chung
2.2. Mục tiêu cụ thể:
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
3.1. Đối tượng nghiên cứu:
3.2. Phạm vi nghiên cứu:
PHẦN II: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO
1. Tổng quan tài liệu nghiên cứu
1.1. Khái niệm và phân loại hàng tồn kho
1.1.1. Khái niệm hàng tồn kho
1.1.2. Phân loại hàng tồn kho
1.2. Đặc điểm hàng tồn kho và yêu cầu quản lý
1.2.1. Đặc điểm hàng tồn kho
1.2.2. Yêu cầu quản lý hàng tồn kho
1.3. Nhiệm vụ kế toán hàng tồn kho
1.4. Kế toán hàng tồn kho theo quy định của kế toán tài chính
1.4.1. Kế toán hàng tồn kho theo chuẩn mực VAS – 02
1.4.2. Kế toán chi tiết hàng tồn kho
1.4.3. Kế toán tổng hợp hàng tồn kho theo chế độ kế toán hiện hành     
1.4.4. Kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho
1.5. Kế toán hàng tồn kho theo quy định của kế toán quốc tế.
1.5.1. Những điểm giống nhau giữa IAS 02 và VAS 02
Phương pháp nghiên cứu
2.1. Phương pháp thu thập thông tin
2.2. Phương pháp xử lý số liệu
2.3. Phương pháp phân tích số liệu
PHẦN III: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO TẠI CÔNG TY TNHH LONG HẰNG
1. Đặc điểm tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh và tổ chức công tác kế toán tại công ty TNHH Long Hằng
1.1. Đặc điểm, tổ chức quản lý kinh doanh tại của công ty
1.1.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty
1.1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty
1.2. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty
1.2.1. Hình thức tổ chức công tác kế toán
1.2.2. Tổ chức bộ máy kế toán
2. Thực trạng công tác kế toán hàng tồn kho tại công ty TNHH Long Hằng
2.1. Đặc điểm hàng tồn kho tại công ty
2.1.1. Các loại hàng tồn kho của công ty
2.1.2. Công tác quản lý hàng tồn kho của công ty
2.1.3. Phương pháp hạch toán và đánh giá hàng tồn kho của công ty
2.2. Kế toán hàng tồn kho tại công ty
2.2.1. Kế toán chi tiết hàng tồn kho tại công ty
2.2.2. Kế toán tổng hợp hàng tồn kho tại công ty
2.3. Kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho tại công ty
2.4. Kế toán quản trị hàng tồn kho tại công ty
2.4.1. Hệ thống các báo cáo hàng tồn kho của công ty
2.4.2. Tổ chức kiểm kê kho hàng hóa.
3. Phương hướng hoàn thiện kế toán nghiệp vụ hàng tồn kho tại Công ty TNHH Long Hằng
3.1. Đánh giá thực trạng kế toán nghiệp vụ hàng tồn kho tại công ty TNHH Long Hằng.
3.1.1. Ưu điểm trong kế toán nghiệp vụ hàng tồn kho tại công ty          
3.1.2. Những hạn chế trong kế toán nghiệp vụ hàng tồn kho tại công ty
3.2. Sự cần thiết và yêu cầu hoàn thiện kế toán nghiệp vụ hàng tồn kho.
3.2.1. Sự cần thiết của việc hoàn thiện kế toán nghiệp vụ hàng tồn kho
3.2.2. Yêu cầu của việc hoàn thiện kế toán nghiệp vụ hàng tồn kho
3.2.3. Ý nghĩa của việc hoàn thiện kế toán nghiệp vụ hàng tồn kho.
3.3. Các giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán nghiệp vụ hàng tồn kho tại Công ty TNHH Long Hằng
3.3.1. Về tổ chức hạch toán ban đầu
3.3.2. Về tài khoản sử dụng và phương pháp hạch toán
3.3.3. Một số giải pháp khác
PHẦN IV: KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
 
Trên đây là mẫu đề cương chi tiết báo cáo thực tập kế toán hàng tồn kho, bạn cần tải tài liệu mẫu thì vui lòng inbox Zalo của nhóm Nhận Viết Bài nhé. Nhóm mình sẻ gửi toàn bộ báo cáo bằng file word sang cho bạn trong vòng 5 phút ha.
Trong quá trình viết báo cáo thực tập nếu các bạn có bất kì vấn đề gì khó khăn hoặc cần làm viết báo cáo thực tập kế toán trọn gói (bao gồm mộc) thì các bạn vui lòng inbox Zalo của mình để được hỗ trợ kịp thời nha.
Chúc các bạn hoàn thành báo cáo thật tốt nhé.

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha

FANPAGE

BLOG