Cấu trúc báo cáo thực tập

Cấu trúc báo cáo thực tập gồm 2 phần chính hình thức trình bày báo cáo thực tập và quy định thứ tự sắp xếp trong báo cáo thực tập.

Ngày đăng: 27-11-2020

24,899 lượt xem

1. Hình thức trình bày báo cáo thực tập

Về hình thức, một bài báo cáo thực tập mẫu cần phải đảm bảo những yêu cầu sau:

 • Khổ giấy: A4 (210x297mm)
 • In một mặt
 • Bìa là loại giấy cứng khổ giấy A4, màu xanh, không sử dụng bìa thơm.
 • Số trang: Nội dung báo cáo tối thiểu 20 trang, tối đa 70 trang không kể phần phụ lục
 • Chữ trong phần nội dung: kiểu chữ font: Times New Roman và font size: 13; không được dùng các kiểu chữ dạng thư pháp
 • Dãn dòng 1,5
 • Canh lề: trái - left: 3.5 cm; phải - right: 2.00 cm; trên - top: 2.00 cm; dưới - botton: 2.00cm
 • Không sử dụng thanh tiêu đề ( Header and footer) trong viết báo cáo
 • Trang số 1 bắt đầu sau phần Mục lục, tức là trang đầu tiên của chương 1
 • Viết theo chương, mục, các tiểu mục
 • Đánh số thứ tự các bảng, hình ảnh, bản đồ/sơ đồ và ghi tên bảng ở đầu mỗi bảng
 • Hạn chế viết tắt, nếu phải viết tắt phải mở ngoặc và đóng ngoặc (…) để giải nghĩa ngay từ các chữ viết tắt đầu tiên, sau đó liệt kê thành trang, đưa vào sau các trang Danh mục các Bảng biểu, sơ đồ, hình…
 • Không được trích các câu tục ngữ, thành ngữ, sử dụng các hoa văn, hình vẽ để trang trí hoặc làm đề dẫn ở đầu mỗi trang, mỗi chương, mục...

2. Quy định thứ tự sắp xếp trong báo cáo thực tập

Bất kỳ báo cáo gì cũng phải tuân theo một trình tự nhất định và mẫu báo cáo thực tập cũng vậy. Bạn có thể tham khảo trình tự mà bài viết gợi ý sau đây:

 • Bìa ngoài của mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp có thể là bìa cứng hay giấy pelure thường, khổ A4 và được trình bày đủ các nội dung theo yêu cầu theo trình tự sau:
 • Tên tên trường, tên khoa
 • Báo cáo thực tập tốt nghiệp
 • Chuyên ngành đang học
 • Tên đơn vị sinh viên đến thực tập, tên cơ quan/công ty, nơi sinh viên đến thực tập, địa chỉ đầy đủ của cơ sở đó.
 • Tên cán bộ hướng dẫn (học hàm, học vị)
 • Tên giảng viên theo dõi (học hàm, học vị)
 • Tên sinh viên thực tập, mã số sinh viên
 • Địa điểm, thời gian hoàn thành báo cáo
 • Lời cảm ơn
 • Nhận xét của người hướng dẫn
 • Mục lục và danh mục các bảng biểu, hình ảnh/đồ thị, ký hiệu, chữ viết tắt
 • Cuối cùng là từ điển thuật ngữ (nếu cần)

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha

FANPAGE

BLOG