Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty bao bì

Nhận Viết Bài xin chia sẻ cho các bạn sinh viên ngành kế toán bài mẫu khóa luận tốt nghiệp hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty bao bì, hy vọng bài viết sẽ giúp cho các bạn sinh viên tìm tài liệu làm báo cáo tốt nghiệp, làm bài tập,....

Ngày đăng: 26-09-2022

270 lượt xem

Đề cương chi tiết khóa luận tốt nghiệp hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty bao bì

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆPTHEO THÔNG TƯ 200/2014/TT-BTC

1.1. Những vấn đề chung về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp theo TT 200/2014/TT-BTC
1.1.1. Sự cần thiết của công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp
1.1.2. Một số khái niệm về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
1.1.2.1. Doanh thu
1.1.2.2. Chi phí và phân loại chi phí 
1.1.2.3. Xác định kết quả kinh doanh
1.1.3. Nhiệm vụ của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh 
1.2.1 Nội dung kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp theo thông tư 200/2014/TT-BTC
1.2.1.1. Các phương thức tiêu thụ
1.2.1.2. Các khoản giảm trừ doanh thu 
1.2.1.3. Chứng từ sử dụng
1.2.1.4. Tài khoản sử dụng
1.2.1.5. Phương pháp hạch toán
1.2.2. Kế toán giá vốn hàng bán trong doanh nghiệp 
1.2.2.1. Các phương pháp tính giá vốn hàng xuất kho 
1.2.2.2.Chứng từ sử dụng
1.2.2.3. Tài khoản sử dụng
1.2.2.4. Phương pháp hạch toán
1.2.3. Kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp. 
1.2.3.1. Kế toán chi phí bán hàng
1.2.3.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp: 
1.2.3.3. Phương pháp hạch toán
1.2.4. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính và chi phí hoạt động tài chính
1.2.4.1. Chứng từ sử dụng
1.2.4.2. Tài khoản sử dụng
1.2.4.3. Phương pháp hạch toán
1.2.5. Kế toán thu nhập khác và chi phí khác trong doanh nghiệp
1.2.5.1. Chứng từ sử dụng
1.2.5.2. Tài khoản sử dụng
1.2.5.3. Phương pháp hạch toán
1.2.6. Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp
1.2.6.1. Chứng từ sử dụng
1.2.6.2. Tài khoản sử dụng
1.2.6.3.Phương pháp hạch toán
1.3. Các hình thức ghi sổ kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh theo TT200/2014/TT-BTC
1.3.1. Hình thức ghi sổ kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh theo hình thức Nhật ký chung 
1.3.2. Hình thức ghi sổ kế toán doanh thu,chi phí và xác định kết quả kinh doanh theo hình thức Nhật ký - Sổ Cái
1.3.3. Hình thức ghi sổ kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh theo hình thức Chứng từ ghi sổ 
1.3.4. Hình thức ghi sổ kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh theo hình thức Nhật ký - chứng từ 
1.3.5. Hình thức ghi sổ kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh theo hình thức trên máy tính
 

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty thiết bị điện Global Việt Nam

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HÙNG VƯƠNG 

2.1. Khái quát chung về công ty Cổ phần bao bì Hùng Vương
2.1.1. Thông tin chung về công ty
2.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty Cổ phần bao bì Hùng Vương
2.1.3. Lĩnh vực kinh doanh của công ty
2.1.4. Đặc điểm sản phẩm của công ty
2.1.5. Đặc điểm cơ cấu tổ chức Quản lý của công ty Cổ phần bao bì Hùng Vương
2.1.6.Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty Cổ phần bao bì Hùng Vương
2.1.6.1.Đặc điểm mô hình tổ chức bộ máy kế toán tại công ty 
2.1.6.2.Hình thức ghi sổ kế toán áp dụng tại công ty 
2.1.6.3. Chế độ kế toán và các chính sách kế toán áp dụng tại công Cổ phần bao bì Hùng Vương
2.2. Thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kinh doanh tại Công ty Cổ phần bao bì Hùng Vương 
2.2.1.Thực trạng công tác kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại Công ty Cổ phần bao bì Hùng Vương 
2.2.1.1.Chứng từ sử dụng tại Công ty 
2.2.1.2. Tài khoản kế toán sử dụng tại Công ty 
2.2.1.3. Quy trình hạch toán kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại Công ty Cổ phần bao bì Hùng Vương. 
2.2.1.4. Ví dụ minh họa về kế toán Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại công ty cổ phần bao bì Hùng Vương 
2.2.2. Thực trạng công tác Kế toán giá vốn hàng bán tại công ty Cổ phần bao bì Hùng Vương
2.2.2.1. Chứng từ sử dụng tại Công ty
2.2.2.2.Tài khoản sử dụng tại Công ty
2.2.2.3. Quy trình hạch toán giá vốn hàng bán tại Công ty 
2.2.2.4. Ví dụ minh họa về kế toán giá vốn hàng bán tại công ty cổ phần bao bì Hùng Vương
2.2.3. Thực trạng công tác kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần bao bì Hùng Vương 
2.2.3.1. Chứng từ sử dụng tại Công ty 
2.2.3.2. Tài khoản sử dụng tại Công ty 
2.2.3.3. Quy trình hạch toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tại Công ty. 
2.2.3.4. Ví dụ minh họa về kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý Doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần bao bì Hùng Vương 
2.2.4. Thực trạng công tác kế toán doanh thu hoạt động tài chính và chi phí hoạt động tài chính tại Công ty Cổ phần bao bì Hùng Vương 
2.2.4.1. Chứng từ sử dụng tại Công ty 
2.2.4.2. Tài khoản sử dụng tại Công ty 
2.2.4.3. Quy trình hạch toán doanh thu hoạt động tài chính tại Công ty 
2.2.4.4. Ví dụ minh họa về kế toán Doanh thu hoạt động tài chính tại Công ty Cổ phần bao bì Hùng Vương 
2.2.5. Thực trạng công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần bao bì Hùng Vương 
2.2.5.1. Chứng từ sử dụng tại Công ty
2.2.5.2. Tài khoản sử dụng tại Công ty
2.2.5.3. Quy trình hạch toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HÙNG VƯƠNG

3.1. Một số đánh giá về công tác kế toán nói chung và kế toán DT, CP, XĐKQKD tại Công ty Cổ phần Bao bì Hùng Vương 
3.1.1. Ưu điểm
3.1.2. Hạn chế
3.2. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán DT, CP và XĐKQKD tại công ty Cổ phần bao bì Hùng Vương
 

Bài mẫu khóa luận kế toán hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Đa Độ

 
Trên đây là bài mẫu khóa luận tốt nghiệp kế toán với đề tài hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty bao bì mà Nhận Viết Bài đã tổng hợp được. các bạn cần file word của bài báo cáo để tham khảo thì vui lòng inbox Zalo của nhóm Nhận Viết Bài nhé. Nhóm sẽ gửi bài báo cáo mẫu cho các bạn chỉ trong vòng 5 giây  thui nek.Trong quá trình viết khóa luận tốt nghiệp ngành kế toán - kiểm toán nếu như các bạn có vấn đề gì vướng mắc thì inbox Zalo của Nhận Viết Bài để được tư vấn cụ thể nha. Ngoài ra bên mình cũng có dịch vụ viết khóa luận tốt nghiệp trọn gói dành cho các bạn không có thời gian làm bài, inbox nhóm để hiểu rõ hơn về dịch vụ.

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha

FANPAGE

BLOG