Bài mẫu Đánh giá hiệu quả hoạt động xuất khẩu của công ty cổ phần dệt may Vinatex Đà Nẵng sang thị trường Mỹ

Nhận Viết Bài xin chia sẻ bài mẫu khóa luận ngành quản trị kinh doanh với đề tài Đánh giá hiệu quả hoạt động xuất khẩu của công ty cổ phần dệt may Vinatex Đà Nẵng sang thị trường Mỹ. Hy vọng, bài chia sẻ là tài liệu tham khảo có ích cho các bạn sinh viên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh đang tìm tài liệu để viết báo cáo tốt nghiệp, khóa luận tốt nghiệp, tiểu luận,....

Ngày đăng: 21-09-2022

217 lượt xem

Đề cương chi tiết bài mẫu khóa luận ngành quản trị kinh doanh Đánh giá hiệu quả hoạt động xuất khẩu của công ty cổ phần dệt may Vinatex Đà Nẵng sang thị trường Mỹ

PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ

1.Lý do chọn đề tài
2.Mục tiêu nghiên cứu
2.1 Mục tiêu chung 
2.2 Mục tiêu cụ thể 
3.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1 Đối tượng nghiên cứu
3.2 Phạm vi nghiên cứu
4.Phương pháp nghiên cứu
4.1 Phương pháp thu thập tài liệu
4.2 Phương pháp phân tích số liệu 
4.2.1 Phương pháp phân tích thống kê
4.2.2 Phương pháp dãy số thời gian
4.2.3 Phương pháp xử lý số liệu
5.Kết cấu đề tài

PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 

1.1 Cơ sở lý luận về vấn đề nghiên cứu 
1.1.1 Những vấn đề chung về hoạt động kinh doanh xuất khẩu 
1.1.1.1 Khái niệm về hoạt động xuất khẩu 
1.1.1.2 Phân loại các hình thức xuất khẩu chủ yếu
1.1.2 Vai trò của hoạt động của xuất khẩu 
1.1.2.1 Đối với nền kinh tế thế giới và quốc dân
1.1.2.2 Đối với doanh nghiệp
1.1.3 Nội dung hoạt động xuất khẩu 
1.1.3.1 Nghiên cứu thị trường quốc tế 
1.1.3.1.1 Nghiên cứu thị trường hàng hóa thế giới
1.1.3.1.2 Dung lượng thị trường vá các yếu tố ảnh hưởng
1.1.3.1.3 Lựa chọn đối tác bán buôn 
1.1.3.1.4 Nghiên cứu giá cả hàng hóa trên thị trường thế giới
1.1.3.1.5 Thanh toán trong thương mại quốc tế 
1.1.3.2 Lập phương án kinh doanh 
1.1.3.3 Nguồn hàng cho xuất khẩu 
1.1.3.4 Đàm phán ký kết và thực hiện hợp đồng 
1.1.3.4.1 Các hình thức đàm phán 
1.1.3.4.2 Hợp đồng kinh tế về xuất khẩu hàng hóa 
1.1.3.4.3 Thực hiện hợp đồng
1.1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu 
1.1.4.1 Môi trường bên ngoài công ty
1.1.4.2 Môi trường vĩ mô
1.1.4.2.1 Tình hình kinh tế
1.1.4.2.2 Môi trường Chính trị- pháp luật 
1.1.4.2.3 Yếu tố công nghệ và tự nhiên
1.1.4.2.4 Yếu tố xã hội
1.1.4.3 Môi trường vi mô
1.1.5 Hiệu quả hoạt động xuất khẩu
1.1.5.1 Hiệu quả về mặt kinh tế 
1.1.5.1.1 Chỉ tiêu lợi nhuận 
1.1.5.1.2 Chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận
1.1.5.1.3 Chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn
1.1.5.1.4 Chỉ tiêu đặc trưng của hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu
1.1.5.2 Hiệu quả về mặt xã hội 
1.1.5.2.1 Tăng thu ngân sách 
1.1.5.2.2 Tạo việc làm cho người lao động 
1.1.5.2.3 Nâng cao đời sống người lao động
1.1.6 Đánh giá hiệu quả hoạt động xuất khẩu 
1.1.6.1 Định nghĩa về hiệu quả hoạt động xuất khẩu
1.1.6.2 Mô hình nghiên cứu 
1.2 CƠ SỞ THỰC TIỄN 
1.2.1 Tổng quan ngành dệt may Việt Nam 
1.2.2 Tình hình ngành dệt may hiện nay tại Đà Nẵng

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY VINATEX ĐÀ NẴNG.

2.1 Giới thiệu tổng quan về Công ty cổ phần dệt may Vinatex Đà Nẵng
2.1.1 Thông tin cơ bản
2.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển
2.1.3 Ngành nghề sản xuất kinh doanh
2.1.4 Định hướng phát triển 
2.2 Cơ cấu bộ máy tổ chức của công ty 
2.2.1 Sơ đồ cơ cấu bộ máy tổ chức công ty
2.2.2 Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban
2.3 Các nguồn lực kinh doanh của công ty 
2.3.1 Tình hình nhân sự của công ty 
2.3.2 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty giai đoạn 2015 – 2017
2.4 Các bước thực hiện công tác xuất khẩu của công ty sang thị trường Mỹ 
2.4.1 Nghiên cứu thị trường, tìm kiếm khách hàng
2.4.2 Ký kết hợp đồng xuất khẩu 
2.4.3 Thực hiện hợp đồng
2.4.4 Thanh toán hợp đồng
2.5 Phương thức xuất khẩu của công ty 
2.6 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động xuất khẩu của công ty 
2.6.1 Môi trường vĩ mô 
2.6.1.1 Tình hình kinh tế
2.6.1.2 Chính trị- pháp luật 
2.6.1.3 Công nghệ 
2.6.1.4 Tình hình xã hội 
2.6.2 Môi trường vi mô 
2.6.2.1 Khách hàng 
2.6.2.2 Đối thủ cạnh tranh
2.6.2.3 Nhà cung cấp
2.6.2.4 Sản phẩm thay thế
2.6.2.5 Đối thủ tiềm năng
2.7 Hiệu quả hoạt động xuất khẩu của công ty Vinatex Đà Nẵng 
2.7.1 Tình hình doanh thu 
2.7.2 Chi phí kinh doanh 
2.7.3 Lợi nhuận xuất khẩu
2.7.3.1 Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu 
2.7.3.2 Tỷ suất lợi nhuận trên chi phí 
2.7.3.3 Tỷ suất doanh thu trên chi phí
2.7.4 Hiệu quả sử dụng vốn
2.7.4.1 Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu
2.7.4.2 Tỷ suất ngoại tệ xuất khẩu 
2.8.1 Phân tích thống kê mô tả đối tượng nhân viên trong công ty 
2.8.2 Kiểm định thang đo bằng hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha
2.9 Đánh giá chung kết quả hoạt động xuất khẩu của công ty
2.9.1 Những thành tựu đạt được
2.9.2 Những mặt còn hạn chế

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY VINATEX ĐÀ NẴNG 

3.1 Tổng quan về ngành dệt may Việt Nam và chiến lượng phát triển, tầm nhìn của công ty
3.2 Phân tích ma trận SWOT và giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu của công ty cổ phần Vinatex Đà Nẵng
3.2.1 Phân tích SWOT
3.3 Giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu của công ty cổ phần dệt may Vinatex Đà Nẵng
3.3.1 Giải pháp về quản trị nguồn nhân lực 
3.3.2 Giải pháp về tiết kiệm chi phí xuất khẩu
3.3.3 Giải pháp về vốn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn
3.3.4 Giải pháp về thị trường
3.3.5 Giải pháp cải thiện hoạt động sản xuất 
3.3.6 Giải pháp về kỹ thuật công nghệ
3.3.7 Cải tiến mô hình sản xuất tinh gọn

PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1.Kết luận 
2.Kiến nghị 
 
Trên đây là đề cương chi tiết khóa luận tốt nghiệp ngành Kinh tế với đề tài Đánh giá hiệu quả hoạt động xuất khẩu của công ty cổ phần dệt may Vinatex Đà Nẵng sang thị trường Mỹ các bạn cần file word của bài báo cáo để tham khảo thì vui lòng inbox Zalo của nhóm Nhận Viết Bài nhé. Nhóm sẽ gửi bài báo cáo mẫu cho các bạn chỉ trong vòng 5 giây  thui nek.

Trong quá trình viết khóa luận tốt nghiệp ngành kinh tế, ngành quản trị kinh doanh nếu như các bạn có vấn đề gì vướng mắc thì inbox Zalo của Nhận Viết Bài để được tư vấn cụ thể nha. Ngoài ra bên mình cũng có dịch vụ viết khóa luận tốt nghiệp trọn gói dành cho các bạn không có thời gian làm bài, inbox nhóm để hiểu rõ hơn về dịch vụ.

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha

FANPAGE

BLOG